Job

แผนที่และการเดินทาง

Map_kratos1

วิธีสมัครงาน

1. กรอกประวัติของท่านในระบบ Online ผ่าน

1.1 กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

1.2 ใบสมัครงานมีทั้งหมด 4 หน้า กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม “NEXT”

1.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 4 หน้าแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม “บันทึก” ในส่วนท้ายของหน้า 4

สมัครงานผ่านระบบ Online

2. ส่งเมล์เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ มายัง

Email : hrd@barawindsor.com; Onuma_ch@barawindsor.com;

Natthawan@barawindsor.com; piyarat@barawindsor.com;

sittichai@barawindsor.com;kittipong.hr@barawindsor.com;

orathai@barawindsor.com

เพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน พร้อมระบุว่า ได้ทำการกรอกใบสมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทจะทำการพิจารณาคุณสมบัติ และทำการแจ้งนัดหมายการสัมภาษณ์ต่อไป

3.  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท เเผนที่ตั้งเส้นทางการเดินทางมายังบริษัท สามารถเข้าไปดูได้ที่ เมนู เเผนที่และการเดินทาง

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องการรับสมัครงาน

Management

Sales Co – ordinator (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • จัดทำตรวจเช็คใบเสนอราคา ใบสั่งหรือกำกับเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบงานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย
 • ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้า
 • ปฏิบัติงาน Support การบริการตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจนเสร็จสิ้นขบวนการบริการ
 • ประสานงานด้านการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานด้านการบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความรอบคอบสูง มีความอดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดี
Apply Now

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • จัดทำสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าภายในของบริษัทฯ
 • จัดทำใบเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ขาย และตรวจสอบความถูกต้อง
 • ประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับวันเวลาในการส่งมอบสินค้า
 • จัดทำเอกสารใบขออนุมัติจ่ายชำระค่าสินค้านำเข้า
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • หญิง อายุ 24 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
Apply Now

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ (D/O) (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัทฯ
 • ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
 • ประสานงานการตรวจประเมินระบบงานภายใน
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

Requirements

 • หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแล ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความระเอียดรอบคอบ ชอบงานเอกสาร
 • มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
Apply Now

Shipping (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ดำเนินการ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออก งานพิธีการศุลกากร
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำใบ Invoice เพื่อเรียกเก็บเงินกับลูกค้า และตรวจสอบความถูกต้อง
 • สรุป และจัดทำรายงานผลการทำงานในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย – หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขำเข้า – ส่งออกสินค้า และพิธีการศุลกากร อย่างน้อย 2 – 3 ปี
 • มีความกระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ ระเอียดรอบคอบ และทนต่อภาวะความกดดันได้ดี
 • ทีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และมีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการเป็นครั้งคราวได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบขับขี่)
Apply Now

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • จัดทำ และดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
 • ดูแล ให้บริการและเป็นผู้ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

Requirements

 • หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน, การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • ขยัน อดทน มีความระเอียดรอบคอบ และชอบงานเอกสาร
 • มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และทนต่อภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
Apply Now

เจ้าหน้าที่ Spare Part Center (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • จัดทำตรวจเช็คใบเสนอราคา ใบสั่งหรือกำกับเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบงานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย
 • ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้า
 • ปฏิบัติงาน Support การบริการตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจนเสร็จสิ้นขบวนการบริการ
 • ประสานงานด้านการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานด้านการบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • มีความรอบคอบสูง มีความอดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดี
Apply Now

Sales

Sales Executive (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ดำเนินการขายทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานโดยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานดูแลฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายภายในของบริษัท
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า และการเพิ่มหนี้ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย / หญิง   อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ หรือสินค้าที่ใกล้เคียงกัน
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ต้องรักงานบริการ ชอบหรือสนใจนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับบริษัท
 • มีบุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานขาย
 • มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบขับขี่)
Apply Now

Product Specialist (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ปฏิบัติงานด้านการขาย และการตลาด
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานโดยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • สามารถปิดเปิดยอดขายให้ได้ตามกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย / หญิง   อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราวได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบขับขี่)
Apply Now

Sales (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 3
E-mail ติดต่อ : sittichai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • บริหารยอดขายตาม KPI ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ประสานงานติดต่อลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย / หญิง อายุ 23 -35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • บุคลิกดี รักงานขายและงานบริการ
 • ชอบหรือสนใจงานขายประเภทรถยนต์ รถหัวลาก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ปฏิบัติงานที่ บางนา – ตราด กม.28
Apply Now

Sales (ตู้ Mailbox) / (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 4
E-mail ติดต่อ : sittichai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ดูแลด้านการขายของทางบริษัท
 • ดูแลในส่วนลูกค้าเก่าและใหม่
 • ขายสินค้าตู้จดหมาย กล่องโลหะ และสินค้าอื่นๆ
 • สามารถเปิดปิดการขายได้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย / หญิง อายุ 20- 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • บุคลิกดี รักงานขายและงานบริการ
 • มีประสบการณ์งานขายตู้จดหมาย ,ผลิตภัณฑ์กล่องโลหะ หรือสินค้าที่ใกล้เคียง 1 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานขายโครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการและ กทม.
Apply Now

Sales Representative (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 1
E-mail ติดต่อ : piyarat@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง
** สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณปิยรัตน์ โทร. 0-2721-4160-4 ต่อ 2241 **

Full Time
100

Description

 • จัดทำตารางนัดหมาย, จัดเตรียมเอกสารในการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
 • ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัท
 • จัดทำรายงานนำเสนอให้กับผู้บริหาร
 • ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี , มีทักษะการขาย และนำเสนอสินค้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์การด้านการขาย 1-3 ปี
 • หากมีความรู้ด้านจักรยานหรืออุปกรณ์กีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now

พนักงานขายหน้าร้าน (Pc กล้องติดรถยนต์)

Overview

จำนวนรับ : 2
E-mail ติดต่อ : orathai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • นำเสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน
 • ตรวจสอบสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังของสาขาที่ดูแล พร้อมทั้งดูแลด้านการจัดเรียงสินค้า และจัดวางให้สวยงามง่ายต่อการซื้อสินค้า
 • สรุปข้อมูล ยอดขายที่ได้ในแต่และเดือน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปในแต่ละเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • ม.6 ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานขายหน้าร้าน หรือ งานบริการประจำ Shop อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานขาย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีเงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา รายได้ดีคอมมิชชั่นสูง
Apply Now

Sales Executive (Pc กล้องติดรถยนต์)

Overview

จำนวนรับ : 4
E-mail ติดต่อ : orathai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • นำเสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน
 • ขยายพื้นที่ดูแลในแต่ละเขต โดยออกไปติดต่อเพื่อนำเสนอขายให้ได้ยอดตามเป้าที่กำหนดไว้
 • สรุปข้อมูล ยอดขายที่ได้ในและเดือน พร้อมทั้งทำรายงานสรุปในแต่ละเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์งานขายสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี รักงานขาย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเลือกพื้นที่เขตรับผิดชอบได้ทั้งในเขตกรุงเทพ และในเขตต่างจังหวัด
 • มีเงินเดือนประจำ ค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักหากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด
 • ปฏิบัติงานประจำอาคารอื้อจือเหลียง (ตรงข้ามสวนลุมพินี) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
Apply Now

IT

Technical

Service Engineer (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ปฏิบัติงานบริการตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจนเสร็จสิ้นขบวนการบริการ
  เช่น ติดตั้งเครื่องจักร อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานบริการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานโดยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
 • สรุป และจัดทำรายงานผลการทำงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

Requirements

 • ชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรม, ปิโตรเลียม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องมือต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบขับขี่)
Apply Now

ช่างยนต์ (รถหัวลาก) / (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 2
E-mail ติดต่อ : sittichai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง รถบรรทุก , รถหัวลากให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงลงใน Job งาน
 • ตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมรถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่ บางนา-ตราด กม.28
Apply Now

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 3
E-mail ติดต่อ : sittichai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ดูแลซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่
 • ดูแลระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์, บันไดเลื่อน, ลิฟต์ และระบบประตูเปิด- ปิดอัตโนมัติ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ม.3 ขึ้นไป ด้านไฟฟ้า ,เครื่องกลหรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านช่างซ่อมอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามรอบกะได้
 • ปฏิบัติงานที่ ถนนพระราม 3
Apply Now

Other

Application Advisor (บริษัทในเครือ)

Overview

E-mail ติดต่อ : Natthawan@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ปฏิบัติงานโดยการฝึกอบรม และให้บริการลูกค้าตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานโดยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ปฏิบัติงานส่งมอบ ตรวจรับและติดตามการชำระเงิน
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งในและนอก เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงราบรื่น
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • ชาย / หญิง   อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี และมีความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบ และมีทักษะในด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีใบขับขี่)
Apply Now

เลขานุการ (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 1
E-mail ติดต่อ : piyarat@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง
** สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณปิยรัตน์ โทร. 0-2721-4160-4 ต่อ 2241 **

Full Time
100

Description

 • จัดทำตารางนัดหมาย, จัดเตรียมเอกสารในการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
 • ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัท
 • จัดทำรายงานนำเสนอให้กับผู้บริหาร
 • ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Officeได้คล่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
Apply Now


เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (บริษัทในเครือ)

Overview

จำนวนรับ : 1
E-mail ติดต่อ : sittichai@barawindsor.com
สถานที่สมัคร : อาคารอื้อจือเหลียง

Full Time
100

Description

 • ช่วยแปล และเขียนเอกสารภาษาจีนให้กับทางบริษัท
 • ประสานงาน,จัดซื้ออะไหล่ หรือเคลมสินค้าจากประเทศจีน
 • ตรวจสอบเอกสารรายงานอะไหล่ที่ทำการจัดซื้อ, เคลมสินค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการติดต่อกับบริษัทแม่ที่ประเทศจีน

Requirements

 • ชาย อายุ 24 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน,จัดซื้ออะไหล่ หรือเคลมสินค้าจากประเทศจีน
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้
 • สถานที่ปฏิบัติงานถนนบางนา – ตราด กม.28
Apply Now